لیست کلاس اموزشی معلولین در انجمن اتیسم طیف مهر

کلاس اموزشی معلولین گروه آموزشی افراد با شرایط خاص

کلاس اموزشی معلولین دوره های : هنری

نقاشی

 • دوره : خصوصی / گروهی
 • نفرات در دوره گروهی : ۳ نفر
 • زمان : ۶ ساعت
 • سطح بندی : ۱ / ۲ / ۳

بافتنی

 • دوره : خصوصی / گروهی
 • نفرات در دوره گروهی : ۳ نفر
 • زمان : ۶ ساعت
 • سطح بندی : ۱ / ۲ / ۳

گلدوزی

 • دوره : خصوصی / گروهی
 • نفرات در دوره گروهی : ۳ نفر
 • زمان : ۶ ساعت
 • سطح بندی : ۱ / ۲ / ۳

قلاب بافی

 • دوره : خصوصی / گروهی
 • نفرات در دوره گروهی : ۳ نفر
 • زمان : ۶ ساعت
 • سطح بندی : ۱ / ۲ / ۳

نقاشی روی پارچه

 • دوره : خصوصی / گروهی
 • نفرات در دوره گروهی : ۳ نفر
 • زمان : ۶ ساعت
 • سطح بندی : ۱ / ۲ / ۳

کلاس اموزشی معلولین دوره های : حرفه و صنعت

نجاری

 • دوره : خصوصی
 • نفرات در دوره خصوصی: ۱نفر
 • زمان : ۶ ساعت
 • سطح بندی : ۱ / ۲

سفالگری

 • دوره : خصوصی / گروهی
 • نفرات در دوره گروهی : ۳ نفر
 • زمان : ۶ ساعت
 • سطح بندی : ۱ / ۲ / ۳

ویترای(نقاشی روی شیشه)

 • دوره : خصوصی / گروهی
 • نفرات در دوره گروهی : ۳ نفر
 • زمان : ۶ ساعت
 • سطح بندی : ۱ / ۲

زیور آلات

 • دوره : خصوصی / گروهی
 • نفرات در دوره گروهی : ۳ نفر
 • زمان : ۶ ساعت
 • سطح بندی : ۱ / ۲ / ۳

چاپ روی لباس

 • دوره : خصوصی / گروهی
 • نفرات در دوره گروهی : ۳ نفر
 • زمان : ۶ ساعت
 • سطح بندی : ۱ / ۲

گلیم بافی

 • دوره : خصوصی / گروهی
 • نفرات در دوره گروهی : ۳ نفر
 • زمان : ۶ ساعت
 • سطح بندی : ۱ / ۲

کلاس اموزشی معلولین دوره های : درمانی

خود یاری

 • دوره : خصوصی
 • دوره خصوصیی یک نفره میباشد
 • زمان : ۵ساعت
 • سطح بندی : ۱ / ۲

خود آرامی

 • دوره : خصوصی
 • دوره خصوصیی یک نفره میباشد
 • زمان : ۵ساعت
 • سطح بندی : ۱ / ۲

کنترل هیجانات

 • دوره : خصوصی
 • دوره خصوصیی یک نفره میباشد
 • زمان : ۵ساعت
 • سطح بندی : ۱ / ۲

یکپارچگی حسی

 • دوره : خصوصی
 • دوره خصوصیی یک نفره میباشد
 • زمان : ۵ساعت
 • سطح بندی : ۱ / ۲

گفتار درمانی

 • دوره : خصوصی
 • دوره خصوصیی یک نفره میباشد
 • زمان : ۵ساعت
 • سطح بندی : ۱ / ۲

کلاس اموزشی معلولین گروه آموزشی والدین / فرزند

قصه درمانی

 • دوره : خصوصی / گروهی
 • دوره گروهی : ۴ نفره میباشد
 • زمان : ۳ ساعت

رنگ درمانی

 • دوره : خصوصی / گروهی
 • دوره گروهی : ۴ نفره میباشد
 • زمان : ۳ ساعت

ایستایی حرکتی

 • دوره : خصوصی / گروهی
 • دوره گروهی : ۴ نفره میباشد
 • زمان : ۳ ساعت

خنده تراپی

 • دوره : خصوصی / گروهی
 • دوره گروهی : ۴ نفره میباشد
 • زمان : ۳ ساعت

مدیریت خانه

 • دوره : خصوصی / گروهی
 • دوره گروهی : ۴ نفره میباشد
 • زمان : ۳ ساعت

میدیرت خارج از خانه

 • دوره : خصوصی / گروهی
 • دوره گروهی : ۴ نفره میباشد
 • زمان : ۳ ساعت

کلاس اموزشی معلولین گروه آموزشی تخصصی مددکار

ABA

 • دوره : خصوصی / گروهی
 • دوره گروهی : ۳نفره میباشد
 • زمان : ۵ساعت
 • سطح دوره : ۱ / ۲

TEACH

 • دوره : خصوصی / گروهی
 • دوره گروهی : ۳ نفره میباشد
 • زمان : ۵ساعت
 • سطح دوره : ۱ / ۲

SUNRISE

 • دوره : خصوصی / گروهی
 • دوره گروهی : ۳نفره میباشد
 • زمان : ۵ساعت
 • سطح دوره : ۱ / ۲

COUCHING

 • دوره : خصوصی / گروهی
 • دوره گروهی : ۳نفره میباشد
 • زمان : ۵ساعت
 • سطح دوره : ۱ / ۲